ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Identifikace správce osobních údajů:

H.H. Legal, s.r.o., IČ 08289344

Sídlem V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4

Zast. JUDr. Ing. Helenou Horovou, advokátkou

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316364

www.akhorova.com e-mail: hhorova@akhorova.com

-         dále jen advokát, advokátní kancelář či správce

 

Tento dokument Vám poskytuje základní informaci o zpracování Vašich osobních údajů při poskytování právních služeb. Advokát je dle zákona o advokacii vázán povinností mlčenlivosti.

Správce tímto informuje, že osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), a zák. o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlavní zásady při zpracování osobních údajů:

Zákonnost, korektnost, transparentnost: Zpracovávat osobní údaje je možné pouze korektním, zákonným a transparentním způsobem, a to pouze na základě právních titulů.

Účelové omezení: Účel zpracování osobních údajů určuje rámec operací, které lze v daném účelu zpracování provádět.

Minimalizace údajů: Zpracovávají a shromažďují se pouze ty osobní údaje, které jsou relevantní a přiměřené vzhledem k účelu zpracování, a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro naplnění vymezeného účelu.

Přesnost: Zpracované údaje musí být přesné a musí odpovídat skutečnosti.

Omezení a forma uložení: Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

Integrita a důvěrnost: Osobní údaje se zpracovávají takovým způsobem, který zajistí jejich zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a dále také zničením, poškozením či ztrátou apod.

 

Základní informace:

Advokát zpracovává osobní údaje, které mu jsou klientem poskytnuty, nebo takové které získal v souvislosti s poskytováním právních služeb o jiné fyzické osobě - protistrany, svědci, znalci aj.. Advokát zpracovává zejména kontaktní a identifikační údaje, ale také další OU nutné k plnění smlouvy s klientem.

V případě, že osobní údaje nebyly získány přímo od subjektu údajů, jsou jejich zdrojem klienti advokáta, veřejně přístupné rejstříky a státní orgány.

Klient má povinnost osobní údaje poskytnout ve vztahu ke své osobě při uzavírání smlouvy, jinak smlouva nemůže být uzavřena. 

Při zpracování osobních údajů advokátem nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.  Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodní organizaci. Rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně neexistuje.

Zpracování osobních údajů provádí správce, a to osobně či prostřednictvím svých zaměstnanců či spolupracujících osob. Zpracování je prováděno zejména v sídle kanceláře a také všude tak, kde jsou poskytovány právní služby. V případě, že jsou osobní údaje předávány na základě platného titulu jiných osobám – zpracovatelům, má správce s těmito osobami uzavřené písemné zpracovatelské smlouvy v souladu s nařízením GDPR.

Ke zpracování u správce dochází zejména prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Osobní údaje lze zpracovávat jen na základě těchto právních titulů:

1)          zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů či jejíž zástupcem je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

2)          zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

3)          zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby;

4)          zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů;

5)          zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

6)          subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Právní základ pro zpracování osobních údajů klientů a dalších subjektů v rámci činnosti advokátní kanceláře je tedy zejména:

·                  smlouva o poskytování právních služeb

·                  oprávněný zájem správce na splnění smlouvy uzavřené s klientem

·                  plnění právní povinnosti (např. u zaměstnanců ve vztahu k FU, OSSZ, zdrav. pojišťovnám atd., zákonná povinnost vést klientský spis, zákonné povinnosti dle zák. proti legalizaci výnosu z trestné činnosti (AML) atd.)

 

Účel zpracování:

- Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

- realizace činnosti advokátní kanceláře – poskytování právních služeb

 

Příjemci osobních údajů

·                  Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, finanční úřad, OSSZ,aj.)

·                  Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta – klient, protistrana, svědci, znalci, aj.

·                  Zpracovatelé OU – např. poskytovatelé údržby informačního systému,

·                  Spolupracující advokáti, případně další substitučně zmocnění advokáti či koncipienti

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o poskytování právní pomoci. Dále jsou osobní údaje zpracovávány ve lhůtách dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Obecné nařízení GDPR přiznává subjektům údajů řadu práv, týkající se zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, což znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 

Subjekt údajů má také právo na sdělení:

• účelu zpracování,

• kategorii dotčených osobních údajů,

• příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

• o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Subjekt údajů má zejména právo na to být informován. Neúplné či nepřesné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit nebo opravit.

Dalším právem je právo na výmaz osobních údajů – v případě, že jsou splněny podmínky dle čl. 17 nařízení GDPR, představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává a subjekt o to požádá. Subjekt má právo, aby správce v určitých případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR omezil zpracování jeho osobních údajů.

Proti zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany, má subjekt právo kdykoli vznést námitku. Při vznesení námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, se již dále osobní údaje nesmí pro tyto účely zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem dotýká (mimo stanovených výjimek v GDPR nařízení)

V případě zpracování na základě souhlasu má subjekt právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů, klient, se také může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat přímo advokáta telefonicky, emailem či osobně na výše uvedených kontaktech.

 

Aktualizováno dne 1.2.2023